Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Fiscale eenheid Vpb: de voor- en nadelen

Er kunnen allerlei redenen zijn voor een fiscale eenheid voor de Vpb. We zetten de belangrijkste voor- en nadelen voor u op een rij.

Voordelen

 • Alleen de vennootschap aan de top van de fiscale eenheid hoeft een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen in plaats van iedere vennootschap binnen de fiscale eenheid afzonderlijk.
 • Transacties tussen de lichamen binnen een fiscale eenheid hebben niet direct fiscale gevolgen. Door de fiscale eenheid vormen de verschillende lichamen immers maar één belastingplichtige entiteit. Het probleem van de zakelijke verrekenprijzen is dan ook niet van toepassing.
 • Binnen de fiscale eenheid vindt automatisch een horizontale verrekening plaats van de winsten behaald door goed draaiende lichamen met de verliezen van vennootschappen die het in datzelfde jaar minder goed deden.
 • Een lichaam kan binnen bepaalde grenzen verliezen van het ene belastingjaar verrekenen met de winst van een ander lichaam in de fiscale eenheid van een ander jaar. Dit heet verticale verliesverrekening.
 • De mogelijkheid om relatief eenvoudig een andere concernopbouw tot stand te laten komen zonder heffing van vennootschapsbelasting.

Let op. Sommige voordelen van een fiscale eenheid worden beperkt in situaties waarin een fiscale claim verloren dreigt te gaan.

Nadelen

 • Tenzij de lichamen binnen een fiscale eenheid gedurende hun hele bestaan tot de fiscale eenheid behoren, zullen zij resultaten behalen in een periode waarin zij tot de fiscale eenheid behoren en resultaten behalen in een periode waarin zij niet tot de fiscale eenheid behoren. Wie verliezen die zijn geleden buiten de fiscale eenheidsperiode wil verrekenen met winsten die zijn genoten tijdens de fiscale eenheidsperiode of omgekeerd, moet rekening houden met bepaalde beperkingen.
 • Er zijn situaties waarin een holding een aftrekbaar liquidatieverlies op een lager bedrag moet stellen als de geliquideerde deelneming tot dezelfde fiscale eenheid behoorde dan wanneer de deelneming niet tot dezelfde fiscale eenheid zou behoren.
 • Kans op een verlaging van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door het aangaan van een fiscale eenheid telt de Belastingdienst de investeringen van alle vennootschappen in de fiscale eenheid bij elkaar op. Omdat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afneemt als het totale investeringsbedrag meer bedraagt dan € 106.150 (bedrag 2019), kan de optelling van de investeringen van alle vennootschappen leiden tot het verlagen of zelfs vervallen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Een fiscale eenheid kan over een belastingjaar maar één keer de eerste schijf (19% over de eerste € 200.000) van de vennootschapsbelasting benutten.
 • De ontvanger van de belastingen mag van een lichaam in de fiscale eenheid te innen bedragen verrekenen met aan andere lichamen in de fiscale eenheid uit te betalen bedragen.
 • De lichamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van een fiscale eenheid over een periode waarin zij tot die fiscale eenheid behoorden. Dit is vooral een nadeel bij een eventueel faillissement van een lichaam in de fiscale eenheid.

Bron @Taxence

Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het pakket Belastingplan 2020 aangenomen, evenals het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel

Lees verder »