Protect the house from falling over the wooden blocks, Insurance and risk concept.

Gescheiden levende echtgenoten fiscaal partners

Gehuwden of geregistreerde partners zijn ook fiscaal partners van elkaar, ongeacht of ze op hetzelfde adres wonen of niet. Pas wanneer een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is ingediend en de voormalige partners niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven is niet langer sprake van fiscaal partnerschap.

Een man en zijn echtgenote zijn in Las Vegas gehuwd. Zij wonen ieder in een eigen woning. De man heeft zijn aangifte inkomstenbelasting ingediend alsof hij alleenstaand is. Bij de aanslagregeling is de Belastingdienst afgeweken van de aangifte. De Belastingdienst heeft de man en zijn echtgenote als fiscaal partners aangemerkt. Dat heeft negatieve gevolgen voor de belastbare inkomsten uit eigen woning en de uitgaven voor specifieke zorgkosten. De Belastingdienst heeft de woning van de echtgenote als hoofdverblijf in aanmerking genomen, omdat de aangifte van de vrouw als eerste bij de Belastingdienst is binnengekomen.

Het geschil

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de man en vrouw fiscaal partner zijn.

Fiscaal partnerschap volgt uit de wet

De rechtbank constateert dat de man en de vrouw zijn gehuwd. Er is geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend of een verzoek tot scheiding van tafel en bed. De man en zijn echtgenote zijn fiscaal partner van elkaar. De wettelijke bepalingen laten dan in de situatie van de man geen andere uitleg toe. De rechtbank verklaart het beroep van de man toch gegrond, omdat de inspecteur de drempel voor de aftrek van specifieke zorgkosten niet goed heeft berekend.

Bron @Taxence