407959-PD1CYJ-904

Giftenaftrek niet doelmatig

De giftenaftrek is doeltreffend omdat het geven stimuleert, maar niet doelmatig omdat er weinig extra wordt gegeven door de giftenaftrek. Staatssecretaris Van Rij stuurt het SEO-rapport van de evaluatie van de giftenaftrek naar de Tweede Kamer.

De giftenaftrek is niet doelmatig in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ten eerste is de toename aan giften door de giftenaftrek minder groot dan de omvang van de belastingkorting. Een deel van de budgettaire kosten komt ten gunste van de gever in plaats van de begiftigde. Ten tweede is de giftenaftrek slecht uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Handmatige controle is nodig waardoor slechts aan een beperkt deel van de gesignaleerde fouten opvolging gegeven wordt. Ten derde is het niet-gebruik van de giftenaftrek hoog, onder andere doordat gevers niet bekend zijn met de regeling. Ten vierde komt het fiscale voordeel in grotere mate terecht bij hoge inkomens dan bij lage inkomens, hetgeen raakt aan het draagkrachtbeginsel in de inkomstenbelasting en daarmee aan de doelmatigheid van de giftenaftrek.

Beleidsopties om de doelmatigheid te verbeteren binnen de giftenaftrek

  • Aftrektarief in de inkomstenbelasting verlagen naar 20 procent: een lager aftrektarief verbetert de verhouding tussen de kosten voor de overheid en de extra giften die deze kosten opleveren. Een 20% aftrektarief leidt tot € 131 miljoen meer belastingopbrengsten, waarvan € 7 miljoen. het gevolg zijn van minder giften en € 124 miljoen. het directe effect zijn van minder aftrek. De verandering in aftrektarief heeft geen invloed op de kans om te geven. Een analyse laat zien dat de aanwezigheid van een stimulans de geefkans verhoogt; de invulling van deze stimulans heeft geen effect.
  • Periodieke en andere giften gelijk behandelen: met het gelijktrekken van de drempels en plafonds vervalt het onderscheid tussen periodieke en andere giften. Dit vermindert de complexiteit van de regeling. De giftenaftrek wordt daarmee begrijpelijker voor de belastingplichtige. Dit levert minder fouten op in de aangifte waardoor de uitvoerbaarheid verbetert voor de Belastingdienst. De budgettaire effecten hangen af van de hoogte van de drempel en het plafond. De vormgeving in dit rapport bespaart € 50-80 miljoen structureel

Bron @Taxence