pexels-caio-67112-min

Van Rij licht massaalbezwaarplusprocedure toe

Een uitspraak op de procedure ‘massaal bezwaar plus’ zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. Staatssecretaris Van Rij biedt aan de Eerste Kamer de memories van antwoord aan behorende bij het pakket Belastingplan 2023, waaronder het wetsvoorstel rechtsherstel box 3.

Wetsvoorstel rechtsherstel box 3

Van Rij is in overleg met belangenorganisaties voor het formuleren van de rechtsvragen en het selecteren van zaken om in de procedure ‘massaal bezwaar plus’ aan de belastingrechter voor te leggen. Een uitspraak op de procedure ‘massaal bezwaar plus’ zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. Voor in ieder geval belastingjaar 2017 zal de ‘vijfjaarstermijn’ voor het doen van een (nieuw) verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag na een eventuele vermindering verstreken zijn. De bedoeling is echter dat niet-bezwaarmakers op dezelfde wijze als de bezwaarmakers rechtsherstel krijgen. Daarom verduidelijkt Van Rij dat in het geval de inspecteur (gedeeltelijk) in het ongelijk gesteld wordt aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare termijn zal worden geboden als de bezwaarmakers gehad hebben om een verzoek tot ambtshalve vermindering te doen, waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel. Ook dus met betrekking tot belastingjaren die op het moment dat de massaalbezwaarplusprocedure is afgerond verjaard zouden zijn wegens de vijfjaarstermijn. Tegen een afwijzing van dat verzoek zal bezwaar en vervolgens beroep openstaan. Ook dit zal indien aan de orde in wet- en regelgeving worden vastgelegd.

Planning

Resumerend zullen de volgende stappen plaatsvinden indien uit de procedure ‘massaal bezwaar plus’ volgt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Eerst zal de inspecteur een collectieve uitspraak en collectieve beslissing doen op de bezwaren en ambtshalve verminderingsverzoeken die onder de procedure vallen. Vervolgens zal de inspecteur voor alle niet-bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 bepalen of de aanslag – net zoals bij de bezwaarmakers – verminderd moet worden. Ongeacht of een verzoek tot ambtshalve vermindering is gedaan. Tegen de collectieve uitspraak of beslissing staan geen verdere rechtsmiddelen open. Wel zal aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare termijn worden geboden zoals open heeft gestaan voor de bezwaarmakers, om een ambtshalve verminderingsverzoek in te dienen waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel.

Wetsvoorstel overbrugging box 3

In de beantwoording van vragen gaat de staatssecretaris onder andere in op vragen om een toelichting van de bepaling van het rendement en de belasting in box 3 in 2022 en in 2023. In de brief neemt de staatssecretaris twee voorbeelden op met een uitwerking.

Op de vraag of hij de lastenverzwaring voor vastgoedbeleggingen proportioneel vindt antwoordt Van Rij dat het klopt dat belastingplichtigen met vastgoedbeleggingen door de nieuwe berekeningswijze in veel gevallen zwaarder belast worden. Het kabinet acht dit proportioneel en rechtvaardig. Vastgoedbeleggers hebben in het verleden juist geprofiteerd van de lage heffing in box 3, daarom gaat hun belastingdruk nu omhoog.

Bron @Taxence