Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Excessief lenen: waar ligt de grens?

Mevrouw mr. Mischa Gerardu-Houben bespreekt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. In sommige situaties treedt toch ongewild dubbele belastingheffing op als de vennootschap bijvoorbeeld de lening als dividend aan de dga uitkeert of prijsgeeft. 

Ondanks het traditioneel uitlekken van de kabinetsplannen, kende Prinsjesdag 2018 toch nog een verrassing: de aankondiging van een nieuwe maatregel om excessief lenen van de eigen B.V. tegen te gaan.

Voorkomen van dubbele belastingheffing

Als het totaal van de leningen bij de eigen vennootschap de drempel van € 500.000 overschrijdt, is het meerdere fictief inkomen uit aanmerkelijk belang. Met vorderingen van de dga op zijn B.V. houdt de voorgestelde maatregel geen rekening. Na de fictieve heffing over het excessieve deel van de lening, blijft de lening met de daarbij horende aflossings- en renteverplichting gewoon bestaan. Fiscaal mag de dga in een volgend jaar, bij het nieuwe toetsmoment van deze voorgestelde regeling, rekening houden met het excessieve deel van de lening waarover reeds een fictieve heffing heeft plaats gehad. Hiermee heeft de wetgever voorkomen dat de dga hetzelfde deel opnieuw als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking moet nemen.  

Soms toch dubbele belastingheffing

Aan de hand van een voorbeeld verduidelijkt de auteur deze regeling. Stel dat de dga in jaar 1 een lening van zijn B.V. heeft van € 700.000. Dan is in jaar 1 het maximumbedrag dat hij kan lenen € 500.000 en heeft hij in jaar 1 een excessief deel van € 200.000. In jaar 2 is het maximumbedrag € 700.000. Al wat daarboven uit komt is dan excessief. De wetgever heeft echter geen regeling getroffen om dubbele belastingheffing te voorkomen als in een later jaar de B.V. de lening als dividend uitkeert aan de dga of deze prijsgeeft. Dan moet de dga opnieuw aanmerkelijkbelangheffing betalen over het excessieve deel van de lening. Mede vanwege het ontbreken van maatregelen om die dubbele belastingheffing tegen te gaan, is er veel kritiek gekomen.

Mevrouw mr. Mischa Gerardu-Houben gaat in Vakblad Estateplanning, jaargang 10, juni 2019 in het artikel ‘Waar ligt de grens? In het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ verder onder andere nog in op de kring van personen, de reacties op de internetconsultatie, immigratie en emigratie en toepassing van het overgangsrecht bij het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.

Bron @Taxence

Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het pakket Belastingplan 2020 aangenomen, evenals het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel

Lees verder »