mother-working-home-office-with-her-baby_137573-1853

Nog geen overeenstemming over thuiswerkregeling grenswerkers

Er is nog geen overeenstemming met de buurlanden over een thuiswerkregeling voor grenswerkers. Wel zijn er gesprekken schrijft staatssecretaris Van Rij in antwoord op vragen over de onderhandelingen van belastingverdragen. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris.

België is het met Nederland eens om hier verder over te praten, omdat dit thema ook in België politieke aandacht heeft. Van Rij hoopt om met België binnen afzienbare tijd tot afspraken over een specifieke regeling voor grensarbeiders te komen. Een dergelijke afspraak zal dan via een wijzigingsprotocol in het belastingverdrag worden geïmplementeerd. Zodoende hoeven de andere afspraken in het nieuwe belastingverdrag geen onnodige vertraging op te lopen. Ook met Duitsland is meerdere malen gesproken maar nog geen overeenstemming bereikt. De buurlanden streven ernaar om met al hun buurlanden eenzelfde oplossing overeen te komen en kijken daarom ook naar ontwikkelingen op OESO of EU-niveau.

Extra kosten

Volgens het FD dringen werkgeversorganisaties wel aan op een regeling omdat bedrijven voor thuiswerkende grenswerkers zowel in het woonland als in Nederland loonbelasting afdragen. Dat leidt volgens de werkgevers tot extra administratieve kosten. 

Duitse rente

Er komt geen overgangsregeling voor ontvangers van Duitse Rente die onder het oude belastingverdrag met Duitsland in Duitsland belast mochten worden (en nu in Nederland). Het huidige belastingverdrag met Duitsland is ondertekend in 2012 en werd pas per 2016 van toepassing. Verder voorziet het verdrag in een algemene overgangsregeling waarmee belastingplichtigen nog een extra jaar het oude verdrag mochten toepassen. Voor sommige mensen is het nieuwe verdrag minder gunstig. In de nota naar aanleiding van het verslag bij de goedkeuringswet over het verdrag had explicieter kunnen worden gesteld dat de daar opgenomen voorbeelden nooit een uitputtend beeld van iedere persoonlijke situatie kunnen geven en dat ook andere inkomensgevolgen mogelijk waren. Maar Van Rij ziet geen aanleiding tot een extra overgangsmaatregel. Het maken van nieuwe afspraken over de verdeling van heffingsrechten tussen landen kan voor belastingplichtigen naar zijn aard leiden tot inkomensgevolgen, omdat belastingplichtigen bij een nieuwe verdeling te maken kunnen krijgen met een ander belastingstelsel dan eerder het geval was. Zowel het oude als het huidige belastingverdrag voorkomen daarbij dat mensen in twee landen (dubbel) belasting betalen.

Nieuwe belastingverdragen

Nederland is klaar om de belastingverdragen met Spanje en Thailand te ondertekenen (reeds MR-goedkeuring verleend). Ook de verdragen met Andorra, Bangladesh, België en Kirgizië wil Nederland graag nog dit jaar of begin volgend jaar ondertekenen. Dat lijkt voor Nederland realistisch, maar is hierbij ook afhankelijk van de verdragspartners.

Bron @Taxence