Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Werkgever moet veilige werkplek of thuiswerken aanbieden

Werkgevers moeten voldoende COVID-19 beschermingsmaatregelen treffen voor hun werknemers of toestaan dat die werknemers thuiswerken. Zeker als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep van COVID-19 behoort. Komt de werkgever in dat geval zijn verplichtingen toch onvoldoende na zodat de werknemer geen arbeid verricht? Dan moet de werkgever het loon van die werknemer doorbetalen.

In een zaak voor Rechtbank Limburg was een vrouw in dienstbetrekking bij een bv die een administratie- en belastingadvieskantoor dreef. Sinds haar ziekmelding op 16 maart 2020 was zij niet op haar werkplek op de zaak aanwezig geweest. Haar werkgever had haar salaris vanaf 1 juni 2020 niet meer betaald. De vrouw vordert voor de rechtbank een doorbetaling van het loon. Zij wijst erop dat zij tot de risicogroep van COVID-19 behoort. Volgens de overheidsadviezen zou zij zoveel mogelijk thuis moeten werken. De bv stelt echter dat de vrouw haar werk aan de balie van het bedrijf niet thuis kan verrichten.

Onvoldoende COVID-19 maatregelen

Verder stelt de bv dat zij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om haar medewerkers een veilige werkplek te bieden. Zo heeft zij de balie voorzien van een spatscherm en elke ochtend en namiddag onder meer de balie, de toetsenborden en de muizen laten reinigen. Maar de rechtbank constateert dat het spatscherm de balie slechts gedeeltelijk afschermde. Bovendien waren er geen desinfectiemogelijkheden of afgeschermde looproutes. Daarnaast had de werkgever de vrouw onvoldoende ingelicht over de genomen maatregelen op de werkvloer. Ten slotte stelt een rapport van het UWV dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn. De rechtbank veroordeelt daarom de werkgever tot het doorbetalen van het loon.

Bron @Taxence